تو سوزِ آهِ من ای مرغِ شب چه می دانی؟

تو سوزِ آهِ من ای مرغِ شب چه می دانی؟
ندیده ای شب من، تاب وتب چه می دانی؟

بلای هجر زِ هر درد جانگدازتر است
ندیده داغ جدایی، تعب چه می دانی؟

#رهی_معیری
#شبتون_بخیر


@yekfenjansheeer