🌸🍃

🌸🍃

شبي در شب ترين شبها، تو ماهم مي شوي آيا؟
تو تسليم تماشاي نگاهم مي شوي آيا؟

شبيه يك پرنده خيس، از باران كه مي آيم
تو با دستان پر مهرت، پناهم مي شوي آيا؟

پس از طي كردن فرسنگها راهي كه مي داني
كنار خستگيها، تكيه گاهم مي شوي آيا؟

شناكردن ميان خاكهارا من بلد هستم
تو اقيانوس موج آماج راهم، مي شوي آيا؟

نگاه ناشيانه من؛ به هستي داشتم عمري
تو تصحيح تمام اشتباهم مي شوي آيا ؟

اگر بي روز و بي تقويم ماندم من
به وصل فصلهايت سال و ماهم مي شوي آيا؟

براي دوستم داري گواهت بوده ام عمري
براي دوستت دارم گواهم می شوی آیا؟


@yekfenjansheeer